algemene voorwaarden 

1. De prijzen van Buroko zijn onderhevig aan veranderingen. Wij behouden ons het recht deze te veranderen zonder aankondiging. De prijs van een offerte blijft gelden wanneer deze is goedgekeurd.

2. Buroko behoudt het recht om het gemaakte project te gebruiken voor eigen portfolio.

3. Buroko heeft het recht om alles wat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door Buroko slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Buroko is geretourneerd.

5. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en bindt Buroko niet. Redelijke vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

6. Bij overschrijden van de uiterste betaaldatum van de factuur worden bijkomende intresten aangerekend. Deze bedragen 5% van het totale factuurbedrag per 30 dagen volgende op de overschrijding van de uiterste betaaldatum met een absoluut minimum van €50 excl. Btw.

7. Zolang geen schriftelijke overeenkomst tussen Buroko en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van project/ontwerp , blijven deze rechten bij Buroko.

8.  Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

9. De werken aan websites, applicaties en andere online-toepassingen zullen slechts beginnen wanneer de klant voldoende content hiervoor heeft aangeleverd. Het in gebreke blijven van de eerdergenoemede content laat Buroko toe om de voorziene opleverdatum uit te stellen met minimum 2 weken na het aanleveren van de content.

10. Buroko behoudt  tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

11. De wederpartij zal de offerte of factuur van Buroko op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen tien werkdagen na offerte- of factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Buroko heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur of offerte als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op reclamatie.

12. Vanaf elektronische, schriftelijke of mondelinge bevestiging zijn de onder dit document opgenomen voorwaarden en afspraken geldig.

13. Deze offerte is bindend vanaf schriftelijke of mondelinge goedkeuring. Bij annulatie van de opdracht vanaf de datum van goedkeuring, tijdens de werken wordt een schadenvergoeding geëist van 30% van het totaalbedrag. Bij annulatie van de opdracht na het afronden van de eerder genoemde opdracht wordt er een schadenvergoeding geëist van 100% van het totaalbedrag en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadenvergoeding te eisen.

14. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, geeft Buroko het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

15. Buroko verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.

16. Alle prestaties van Buroko zijn middelenverbintenissen. Buroko is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Buroko is niet aansprakelijk voor grove fouten of inbreuken op de copyrightwetgeving door de wederpartij.

17. Leveringstermijnen van Buroko zijn indicatief.

18. Behoudens anders overeengekomen is de klant verplicht om een voorschot van 30% van het factuurbedrag voor aanvang van de werken over te maken op het rekeningnummer BE29 7390 1820 3564 van Buroko. Indien dit voorschot niet tijdig wordt betaald mag Buroko voor onbepaalde termijn de werken uitstellen. De overige 70% is betaalbaar 20 dagen na uitreiking van de factuur.

19. In onderlinge overeenkomst kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.

Grafisch werk
op maat.

Buroko BV

BE0773445930

Gerststraat 31

8400 Oostende

Arthur Pauwels

n° 32 495 11 41 54

arthur@buroko.be

Margo Carton

n° 32 474 65 83 12

margo@buroko.be